เกมส์

เกมส์

กลับไป

สามารถหยุดเกมได้ไหม?

ไม่ได้, ไทรบัลวอรส์เป็นเกม Multiplayer ซึ่งคุณไม่สามารถหยุด หรือ ยกเลิกการหยุด อย่างไรก็ตาม, ในกรณีที่คุณรู้ว่าคุณไม่สามารถเล่นเกมได้เป็นระยะเวลาหนึ่ง คุณสามารถตั้ง การดูแลบัญชี
เลือกภาษา