เกมส์

เกมส์

กลับไป

ฉันจะลบสิ่งก่อสร้างได้อย่างไร?

สิ่งก่อสร้างสามารถลดระดับได้จากระดับปัจจุบันไปยังระดับที่ต่ำกว่า สิ่งก่อสร้างพื้นฐาน (ที่ทำการ, ที่ซ่อนลับ, โกดัง, ฟาร์ม) ไม่สามารถลดระดับได้ต่ำกว่าระดับ 1  ตัวเลือกนี้จะใช้งานได้ในหน้าต่างการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างในที่ทำการหมู่บ้าน ถ้าที่ทำการหมู่บ้านของคุณมีระดับอย่างน้อย 15 และค่าความภัคดีของหมู่บ้านเป็น 100

เลือกภาษา